Apsaimniekotājam jābrīdina īrnieks par jaunajiem tarifiem

Cik ilgā laikā pirms apsaimniekošanas maksas tarifa maiņas man ir jābrīdina dzīvokļa īpašnieks un tā pat par īres maksu, cik ilgi pirms tarifa stāšanās spēkā apsaimniekotājam jābrīdina īrnieks?

Normatīvie akti nenosaka termiņu, kurā jābrīdina dzīvokļa īpašnieks pirms apsaimniekošanas maksas paaugstināšanas. Šo termiņu nosaka dzīvokļa īpašnieka un apsaimniekotāja noslēgtais līgums par mājas apsaimniekošanu.

Īres maksas izmaiņu kārtību nosaka likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13.pants: „..izīrētājs vismaz sešus mēnešus iepriekš rakstveidā brīdina īrnieku par tās paaugstināšanu, ja vien īres līgumā nav noteikts citādi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *